LINZOLID 600 TABLET

Mỗi viên nén bao phim chứa: Linzeolid INN 600 mg.
Linzolid Powder for Suspension: Sau khi pha, mỗi 5 ml chứa Linezolid INN 100 mg.
Linzolid 600 IV Infusion: Mỗi 300 ml dung dịch có chứa Linezolid INN 600 mg.

Danh mục: